دوست دارم دریا باشم
چون دریا موج داره ،
موج های دریا پستی و بلندی داره
و یک نواخت و صاف نیست
اما با این حال آرامش رو به همه
هدیه می کنه . . .