اکثر آشفتگی انسان ها

به خاطر دعاهای بی تاثیر است

دعا یعنی از خداوند

راهنمایی بگیریم،

نه اینکه او را راهنمایی کنیم

که چه کار بکند!