خوشی‌هامون شدند ماضیِ بعید؛
ماضی خیلی خیلی بعید
خبری از یک حال ساده نیست...