🌻🍃روزتون
رو با سپاسگزاری و افكار مثبت شروع کنید

🌹🍃مثبت که نگاه کنید
همه چیزِ دنیا خوب پیش میرود
و آدم ها همه شان خوب اند😊

🌸🍃مثبت که نگاه کنید
مهم نیست که امروز چه روزی ست
همه چيز آرام و تو مهربان و عاشقی❤️
و جهان، پنجره ایست
که از افکارِ تو باز می شود👌