در دورانی زندگی میکنیم که گوشی ها هوشمند‌ند و ادم ها احمق