🌻🍃امروز یادتون باشه
اگر چه گاهی تکه ابری جلویِ
تابش خورشید رو می‌گیره⛅️
ولی خورشید هميشه پابرجاست.

نگذارید لکه‌هایِ اَبرِ غم و مشکلات
مانعِ تابشِ خورشید به زندگی‌تون بشه
و از زندگی تون لذت ببرید🌞

روز جمعه تون پر از شادى😘🍓