تا میل نباشد به وصال از طرفِ دوست
سودی نکند حرص و تمنّا که تو داری