چمدانش را
که بسته باشد
تمام دلتنگی های
دنیا را هم
که گریه کنی
سبک نمی شوی