دانشمندان اخیرا کشف کردند که غذا قبل
از ورود به معده، اول وارد تلگرام و اینستاگرام میشود!😐😂