دل در بر من زنده برای غم تست
بیگانهٔ خلق و آشنای غم تست
لطفیست که میکند غمت با دل من
ورنه دل تنگ من چه جای غم تست