سراغ من را
از چشم هایت بگیر
همه چیز زیر سر آنهاست
بپرس
چه دیدند در من که تو را
تا بی نهایت
خواستنی کرده اند برای دلم ...!