سازت اگر عشق بنوازد
همه خلقت خواهند رقصید
و زبانت اگر شیرین باشد
همه پروانه ها گرد تو خواهند آمد

پس عشق را بنواز
با زبان شیرینت بخوان
و با قلبت پذیرا باش