اين متن طلاست "❤️🍃
تولد انسان روشن شدن
کبریتی است و
مرگش خاموشی آن!!
بنگر در این فاصله چه کردی؟؟!!
گرما بخشیدی....؟؟!!
یا
سوزاندی.....!