ریشه که داشته باشی
خم میشی؛
ولی نمیشکنی
موفقیت باید ریشه تو باورهات
داشته باشه
چیزی مثل یک اعتقاد..