یک فنجان قهوهِ تلخ مهـمانِ مَن باش
با تو تمام قندهایِ دلم آب میشود ...