گاهی اوقات لازم است ، گوشه ی دنجی بروی و با خودت خلوت کنی .
جایی به دور از شلوغیِ آدم ها بنشینی و ببینی با خودت و زندگی ات چند چندی ؟!
لابلای شلوغی و همهمه ی این روزها ؛
نشستن در سکوت و تنهایی ؛
بدجور می چسبد !