خنده یِ اول صبح ات
چه شیرین است!
آدم دلشِ نمی آید، از تو چشم بردارد..