عشق آدم ها را ضعیف میکند
اما قربان شکل ماهت
مگر میشود ضعف را به جان نخرید
از برای داشتنت