چه آفتی تو
که کمتر غم تو هجران است!
چه گوهری تو
که کمتر بهای تو جان است...