وقتی کسی داره با تمام وجود
نصیحتت می‌کنه، مخاطبش اون
لحظه تو نیستی، خودش تو گذشتشه!