ای زلف تو مسکن دل شیدائی
وی روی تو مجموع همه زیبائی