🌹🍃زندگی آنچنان که ما فكر مى كنيم
سخت و طاقت فرسا نیست.

هر آنچه در زندگى ما رخ می دهد
حامل پیامی موثر است.

🌻🍃از غم ها بگذريد
و با شادى ها لبخند بزنيد
این لحظه دقيقا همين لحظه را
زندگى كنيد😊

امروزتون
پر از شادی آرامش و مهر😘