هر کسی می‌کند از یار مرادی حاصل
حاصل من غم یارست و خوشا حاصل من!