گاهی خودت را هرس کن،
شاخه های اضافیت را بزن،
فکرت را سبک کن،
تا رشد کنی، جوانه بزنی،
مسیر زندگیت را آنگونه که دوست داری رسم کن