گاهی آدمهایی زخم خورده جفت خود را از روی زخمهایی شبیه خودشان پیدا می کنتد
هم زخمها با اعتبارترین همدم هستند
چون سوزش نمک را بر زخم دل
از جان می فهمند