سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست
که به کام دل ما آن بشد و این آمد...