"زمان با ارزشمندترین دارایی توست.......بر روی آن سرمایه گذاری کن تابهترین بهره را بگیری."