تفاوت بین
"میتوانم "
و "نمیتوانم"
فقط یک حرف است .
همین یک حرف
می تواند
جهت زندگی تو را تغییر دهد