طوری بخند که
حتی تقدیر شکستش را بپذیرد،
چنان عشق بورز که حتی
تنفر راهش را بگیرد و برود …
و طوری مفید زندگی کن که حتی
مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود
این زندگی نیست که می گذرد
ما هستیم که رهگذریم …
پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن
مهربان باش و محبت کن.
می دانی روزها بالاخره به شب میرسند.
تا رسیدن شب از گذشت روزت
راضی باش دوست من🌸