مواظب دلت باش
اگه بشكنه
شباى باقى مونده عمرت
به اين راحتيا صبح نميشه