بی تو
قلبم چیست
شقایق
باران خورده ای که
حتی نمی تواند
روی ساقه اش بایستد