خدا قوت کنکوریاemoji
ما جای شما استرس داریم emoji

از بس اذیتشون کردن امسال
باعث و بانیش روبسپارید ب خدا
emojiemoji