مشکلات هم تاریخ انقضا دارن،
پس هر وقت عرصه بهت تنگ شد،
این جمله رو زیاد تکرار کن:

این نیز بگذرد...