🌞روز را تقسیم کنیم
بارقه ی امیدش برای ما
روشنایی روزش برای گل ها🌻🍃

آواز پرندگانش برای ما
سکوتش برای گل ها🌹🍃

رقص سپیده دمش برای ما
تشنگی نور خورشیدش برای گل ها🌸🍃

سلام
روزتون زیباتون دلنشین و زیبا💐