🌻🍃امروز
هر چيزى كه آرامش تان را به هم میزند
رها كنيد.

اجازه ندهيد هيچ تند بادى
مانع لذت بردن تان از زندگى شود👌

🌻🍃به این فكر كنيد
كه فرصت زندگى محدود است
پس هر كارى كه حالتان را خوب می كند
را انجام دهيد😍

وجودتون سلامت و دلتون گرم از محبت❤️