چون دوستت دارم راهی پیدا خواهم کرد

تا نور زندگی تو باشم

حتی اگر در تاریک‌ترین و دلگیرترین حال خود باشم