با بعضی دوست‌‌داشتن‌ها
می‌شود شب را زندڪَی ڪرد
چاے ولرمی نوشید
موسیقی ملایمی شنید
و با شب‌بخیر عاشقانہ‌اے
بہ خواب رفت ؛
بعضی دوست‌‌داشتن‌ها
خودِ معجزه‌ا‌ند ..