زمانی که پیروی
از چیزهای اشتباه را
متوقف میسازی ،
به اتفاقات درست
شانسِ رسیدن به خود را میدهی