خوشبخت ترین مخلوق
خواهی بود اگر
امروزت را
آنچنان زندگی کنی
که گویی نه فردایی وجود دارد
برای دلهره
و نه گذشته ای برای حسرت ...