دنیابه شایستگی هایت پاسخ میدهد
نه به آرزوهایت،
پس شایسته ی آرزوهایت باش…!
به هر کس"نیکی"کنی اورا"ساخته ای"
وبه هر کس"بدی"کنی به او"باخته ای"
پس بیا بسازیم و نبازیم.