متروکه بماند دلتان بهتر است!
پای آدمیزاد،
به هرجایی که برسد،
"نابودش" می کند...