میگفت عشق یبار اتفاق میفته، بعد اون تلاقی خصوصیات مشترک بقیه با عشق اوله.