فقط اونجا ك پوتک گفت:
این همه استخون داشتم چرا دلمو شکستی؟