گاهی‌اوقات زیباترین جمله‌ی دنیا
در سه واژه خلاصه میشه؛
نترس من باهاتم!
💜