ز دستم بر نمی‌خیزد،
که یک دَم بی تو بنشینم!
به جز رویت نمی‌خواهم
که رویِ هیچکس بینم...