هیچوقت به خاطرِ آرزوهایِ محالت،
فرصت‌های زندگیتو از دست نده...