🌻🍃 صبح يعنى
خورشيد زيبا قصه يكي بود يكي نبود
را دوباره براي قاصدك ها تعريف مي كند❄️

🌻🍃صبح يعني شروعي دوباره
يعني اميد به زندگى👌

يعني ديدن دوباره دوست
يعني گرفتن دوباره دست يار❤️

يعني لذت بردن دوباره از لبخند تو😊

به آخرين شنبه تيرماه خوش اومدين😘