قبل از آمدنت،قلبم آهنی سخت بود و تو با آمدنت تمام قلبم را زنگ زدی.
حال تو برایم بگو، از تو گریز چگونه توانم؟!