سعدی می فرماید:

خیال در هَمه عالم برفت و باز آمد
که از حضور تو خوشتَر ندید جایی را...