همه ی آدم ها وقتی آرام باشند؛
زشتی هایشان ته نشین می‌شود
و زلال به نظر می آیند؛
برای اینکه آدمی را بشناسید

قبل از مصرف خوب تکان دهید !!